logo - גור טכנולוגיות

תחנת כח מפעל נשר רמלה - יוני 2017

פרויקט חברת גור טכנולוגיות - ניקוי כימי של מעבה בצילר TRANE בתפוקה 2,200 ט.ק.

חשש להצטברות משקעים

תיאור המקרה: בתחנת הכח של מפעל נשר ברמלה יחידת קירור מובילה תוצרת TRANE בתפוקה של 2,200 ט.ק. שהחלה לאבד יכולת קירור ותפוקה לאחר מספר שנות פעילות בשל חשש להצטברות משקעים בשטחי החלפת החום.

אפיון הבעיה: משקעים מינרלים ואורגנים אשר הצטברו בשטחי החלפת החום (צינורות הנחושת של המעבה) ובגליון הצינורות גרמו להיווצרות שכבת בידוד טרמי אשר הפריעה לתהליכי החלפת החום ובשל כך גרמה לירידה בתפוקות הקירור המתקבלות מיחידת הקירור – כתוצאה מכך יכולת ייצור החשמל של תחנת הכח נפגעה.

תחנת כח מפעל נשר רמלה – ניקוי כימי של מעבה בצילר TRANE בתפוקה 2,200 ט.ק. יוני 2017
ו - הרכבת מכסה ואוגן פולימרי לצורך בצוע הסחרור - גור טכנולוגיות

מערכת סחרור כימית

פתרון המוצע: לאחר אפיון מקור הבעיה הלקוח ביקש פתיחה של מכסה היחידה טרם בצוע בטיפול לצורך התרשמות והבנה של מצב היחידה לפני תחילת הטיפול הכימי.

טכנאי חברת גור טכנולוגיות, באמצעות שימוש בציוד מתקדם ובטיחותי לפרוק והנפת חלקי הצילר הכבדים, בצוע פרוק של צנרת מים ראשית "16" ומכסי היחידה לצורך חשיפת גליון הצינורות של המעבה.

לאחר הפרוק התגלה מצב שיטחי החלפת החום אשר היו מלאים ומדופנים במשקעים מינרלים ואורגנים שגרמו להצרת מעברי המים בתוך צינורות הנחושת (כלומר פחות מים יכלות לעבור בצינורות הנחושת) ובנוסף גרמו לבידוד של שיטחי החלפת החום ולא אפשרו את קיומו התקין של תהליך קירור גז הפריאון ובשל כל יחידה משמעותית בתפוקת היחידה.

לאחר תיעוד המצב הקיים בוצע סגירה של המעבה והרכבת מערכת סחרור כימית לצורך בצוע הטיפול הנדרש.

בסיום התהליך הכימי בוצע פתיחה מחודשת של היחידה וניקוי מכני בהברשה של שאריות הלכלוך שפורק בתהליך הכימי

היחידה נסגרה והופעלה מחדש – תפוקת היחידה חזרה למצבה המקורי והמתוכננת – 2,200 ט.ק. ותחנת הכח חזרה לתפקוד וייצור רגיל ללא תקלות

כל העבודות בוצעו באופן מקצועי על פי תוכנית העבודה שהוכנה ואושרה מראש ובלוח זמנים מאוד מצומצם ולשביעות רצונו של הלקוח.

ח - מערך טיפול כימי כולל מיכלי סחרור ואיסוף שפכים - גור טכנולוגיות
דילוג לתוכן