logo - גור טכנולוגיות

אינטל קריית גת - ארבע נקודות הקפאה פברואר 2016

פרויקט של חברת גור טכנולוגיות  – הקפאת צנרת מים קרים בקוטר 12

שינוי מתווה קו צנרת קיים

תיאור המקרה: שינוי מתווה קו צנרת קיים  (Re Raut)  לצורך התקנה של יחידות טיפול אוויר חדשה 150,000 CFM ללא הפרעה לתהליכי היצור של המפעל ואספקת מים קרים

אפיון הבעיה: מבנה האומגה קיימת בקו אספקת מים קרים ראשי של מפעל אינטל Fab-28 בקריית גת לא אפשר את התקנתה של יחידת טיפול אוויר חדשה ונדרש שינוי של מתווה הצנרת ליצירת מקום מתאים ליחידות החדשות

פתרון המוצע: הקפאת קו אספקה וקו חזרה בשתי נקודות הקפאה בכל קו, חיתוך האומגות הקיימות בין נקודות ההקפאה והתקנת אומגות חדשות באופן אנכי לקרקע שיאפר את הרכבת יחידות הטיפול אוויר החדשות

נגן וידאו אודות אינטל קריית גת – הקפאת צנרת מים קרים בקוטר 12 – ארבע נקודות הקפאה פברואר 2016
אינטל קריית גת – ארבע נקודות הקפאה פברואר 2016 - גור טכנולוגיות

הקפאת צנרת המים

מכיוון שמדובר בקו אספקה ראשי המספק מים קרים לקירור כל חללי היצור והחדרים הנקיים של המפעל לא ניתן היה לבצע השבתה וריקון של המערכת – אופציית הריקון הייתה דורשת השבתה ארוכה מאוד והפסדי זמן יצור יקרים ביותר. הקפאת צנרת המים אפשרה את המשך פעילות היצור של המפעל, קירור חללים וחדרים נקיים ללא כל הפרעה במהלך בצוע עבודת הצנרת המורכבת אשר נערכה על גג המפעל.

הקפאת הצנרת בוצע במקביל ב-4 נקודות (2 נקודות על כל קו אספקה וחזרה) ואפשרה את חיתוך הצינורות במקטע קטן, ללא ריקון כמויות גדולות של מים והשבתת מערכת הקירור לזמן ממושך.

לאחר ווידוי יציבות פקקי הקרח בארבעת הנקודות בוצע ריקון מבוקר של המקטעים בין נקודות ההקפאה, חיתוך מקטעי הצנרת בין נקודות ההקפאה ופינויים מהשטח, ריתוך של 4 מגופים "12 על הקווים והפשרת פקקים הקרח לאחר קבלת אישור שהברזים מותקנים ובוצע בהם טסט לחץ לבדיקת תקינותם ואטימותם.

יום לאחר בצוע ההקפאה והתקנת המגופים החדשים כאשר ניתן היה להרכיב את מקטעי הצנרת החדשה עם האומגות שהוכנו מראש באופן בטוח ומסודר. כל העבודות בוצעו באופן מקצועי על פי תוכנית העבודה שהוכנה ואושרה מראש ולשביעות רצונו של הלקוח.

דילוג לתוכן